Opracowanie: Iwona Pikoń • NASZE DOŚWIADCZENIA


Opracowanie: Ewa Demczuk

 • ANKIETA EWALUACYJNA

  Ankieta ewaluacyjna - czytaj tutaj >>

  • Nowoczesna edukacja to ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań. Sposób, w jaki zmienia się świat i sposób ,w jaki zmienia się edukacja sprawiają, że sam nauczyciel powinien dokonywać koniecznych zmian, po to aby móc zapewnić każdemu uczniowi takie warunki nauczania, jakich on potrzebuje, aby móc stawić czoła wyzwaniom zmieniającej się rzeczywistości tak, aby zarówno on, jak i świat mieli dobrą przyszłość.

   Ideą przewodnią przedsięwzięcia "Twórczy nauczyciel - twórcza szkoła" jest otwarcie na inne narody, promowanie komunikowania się w językach obcych, przełamywanie barier tkwiących w przesądach i burzenie stereotypów, dotyczących poszczególnych nacji. Nasi nauczyciele starają się wykształcić człowieka samodzielnie myślącego, wrażliwego, otwartego i kreatywnego, człowieka twórczego, odpowiedzialnego za siebie, chcącego doskonalić się pod względem intelektualnym, afektywnym i fizycznym, umiejącego samodzielnie się uczyć, dbać o zdrowie i sprawność fizyczną, takiego, który potrafi korzystać w swoim doskonaleniu z najnowszej technologii, człowieka otwartego na świat, pozbawionego stereotypów międzykulturowych.

   CELE PROJEKTU

   1. Wzrost umiejętności językowych.

   Podjęty projekt jest kontynuacją wcześniejszego przedsięwzięcia realizowanego w ramach projektu POWER FRSE "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej", w ramach którego 18. nauczycieli uczestniczyło w szkoleniach za granicą. Tak krótki okres praktycznego doskonalenia nie był jednak wystarczający dla poprawy kompetencji językowych. . Mamy świadomość, że takie zmiany to długotrwały proces, wymagający czasu, metod i odpowiednich środków.

   2. Twórcza komunikacja w środowisku wielokulturowym.

   Zdobycie tych kompetencji nie jest możliwe w kraju. Konieczny jest bowiem bezpośredni kontakt z inną kulturą, ludźmi, ich historią i językiem. Dialog i wspólne przedsięwzięcia z pedagogami europejskich szkół pokazują prawdziwy sens wprowadzania zmian w edukacji, motywują do działania i twórczego rozwoju. W naszej szkole, o tak zróżnicowanej społeczności, wypracowanie standardów w odniesieniu do wiedzy, umiejętności i postaw jest warunkiem i koniecznością skutecznej edukacji. Pragniemy nabyć kwalifikacje w obszarze warsztatu przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy, a także reagowania i interwencji w sytuacjach konfliktowych. Spotkania w grupach międzynarodowych z pewnością dostarczą inspiracji do ciekawych projektów i rozwiązań w tym zakresie.

   3. Doskonalenie kompetencji kluczowych, w tym myślenia naukowego i zastosowania TIK.

   Poziom opanowania tych kompetencji wyznacza pułap szkolnych sukcesów dzieci. Aby spełnić te wymogi należy stosować aktywne formy pracy na lekcji, budzące zaciekawienie i fascynację. W szkole trzeba zrobić wszystko, by umożliwić dzieciom wyrównywanie różnic wyniesionych przez nie z domów rodzinnych. Aby z powodzeniem rozwijać umiejętności podstawowe u dzieci nauczyciele sami muszą nabyć konieczne kompetencje. Spotkania w międzynarodowych grupach nauczycieli będą okazją do podzielenia się wiedzą, jak podobne metody wprowadzane są są w innych częściach Europy.

   4. Umiejętności zawodowe i przedmiotowe nauczycieli

   Ponadto do najważniejszych celów projektu należy doskonalenie wiedzy i kształcenie umiejętności nauczycieli takich jak:

   - skuteczne uczenie się;
   - zastosowania w naukach ścisłych nowoczesnych narzędzi pomocy naukowych;
   - kreatywne myślenie;
   - słuchanie i komunikowanie się w języku angielskim
   - integracja wielokuturowego społeczeństwa;
   - poznanie geografii, historii i kultury regionów państw Europy;
   - badanie zjawisk fizycznych i przyrodniczych różnych obszarów Europy.;
   - funkcjonalne wykorzystanie technologii informacyjnej;
   - tworzenie strony internetowej i foto bloga;
   - tworzenie wielojęzykowego słownika terminów przydatnych w codziennej komunikacji.


O szkole

W skład Zespołu Szkół Samorządowych
w Rzykach wchodzą:
- Przedszkole Publiczne,
- Szkoła Podstawowa im. Mariana Kowalskiego


Adres

Zespół Szkół Samorządowych
Rzyki, os. Szczęśniaki 1
34-125 Sułkowice
Tel (33) 875 15 20


O stronie

Do prawidłowego działania strony potrzebny jest Adobe Shockwave Player