Projekt "Indywidualizacja nauczania"

Projekt "Indywidualizacja nauczania"

W roku 2012/2013 nasza szkoła przystąpiła do projektu "Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Andrychów".

 

Adresaci

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Adresowany był do uczniów klas I-III szkół podstawowych. W ramach projektu ponad czterysta dzieci w naszej gminie było objętych dodatkowymi zajęciami zarówno kompensującymi braki edukacyjne jak i rozwijającymi zainteresowania i zdolności uczniów. Dodatkowo w ramach projektu szkoły zostały doposażone w liczne pomoce naukowe i sprzęt ułatwiający prowadzenie zajęć.

 

Wdrożenie i realizacja

W naszej szkole od września 2012 działał zespół nauczycieli odpowiedzialny za opracowanie, wdrożenie i realizację działań ukierunkowanych na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym. W pierwszym etapie realizacji, powołany zespół nauczycieli przeprowadził w szkole analizę potrzeb i opracował szczegółowo jej wyniki. Na tej podstawie opracowano nowe, bądź modyfikowano istniejące programy nauczania dostosowując je do potrzeb uczniów danej klasy.

 

Cel działań

Celem działań - podejmowanych w ramach projektu - było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno-wychowawczego w klasach I-III szkoły podstawowej. Cele te były realizowane poprzez zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami, zwiększenie zakresu wykorzystania w szkole aktywizujących metod nauczania oraz podniesienie jakości wsparcia i pomocy pedagogicznej udzielanej dzieciom w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Organizacja zajęć

Za pozyskane środki nasza szkoła zorganizowała dla uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb:
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, prowadzone przez mgr Jolantę Łysoń i mgr Marię Wojewodzic;
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, prowadzone przez mgr Małgorzatę Habrzyk.;
- gimnastykę korekcyjną dla dzieci z wadami postawy, prowadzone przez mgr Tomasza Majkę;
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, zwłaszcza w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych prowadzone i opracowane przez mgr Ewę Demczuk.

 

Monitoring i doposażenie bazy dydaktycznej w pomoce

Zespół na bieżąco monitorował realizację programów i oceniał skuteczność podejmowanych działań.

Doposażono bazę dydaktyczną w pomoce wynikające z procesu indywidualizacji oraz w sprzęt specjalistyczny, np.: w multimedialną tablicę interaktywną, sprzęt komputerowy, specjalistyczne oprogramowanie, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, takich jak: wady postawy, zaburzenia koordynacji ruchowej, materiały dydaktyczne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami matematycznymi oraz w czytaniu i pisaniu.

Dla uczniów szczególnie uzdolnionych, zwłaszcza w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych zakupiono pomoce umożliwiające poszerzanie wiedzy oraz ułatwiające dostęp do jej zasobów w zakresie astronomii, geografii, fizyki i przyrody, m.in. model układu słonecznego "Solar", model przestrzenny anatomicznej budowy człowieka, zestawy nietypowych zadań matematycznych, plansze i gry edukacyjne, programy multimedialne oraz zestawy do zajęć dramowych.

Planowane elementy doposażenia szkoły odpowiadają rozpoznanym potrzebom i zaplanowanym zajęciom dodatkowym.

 

Autor tekstu: Ewa Demczuk

 O szkole

W skład Zespołu Szkół Samorządowych
w Rzykach wchodzą:
- Przedszkole Publiczne,
- Szkoła Podstawowa im. Mariana Kowalskiego


Adres

Zespół Szkół Samorządowych
Rzyki, os. Szczęśniaki 1
34-125 Sułkowice
Tel (33) 875 15 20


O stronie

Do prawidłowego działania strony potrzebny jest Adobe Shockwave Player